ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade

| |

ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ -ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
Liason Officer for Persons with Disabilities

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಎಸ್. ಇ.
Dr. Umesh S.E
9480662242 umesha.se@gmail.com
 

ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
Deputy Finance Officer

 
Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್.
Dr. Devarajappa S.
ಹಣಕಾಸು
Finance
9964696953 devutta@gmail.com
 
--

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
Deputy Registrars

 
Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ಸುಚೇತನ್ ಪಿ. ಎ
Dr. Suchethan P.A
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
Academic
9844800816 pasuchetan@gmail.com
ಶ್ರೀ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಏನ್.
Sri Ajjappa N
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Establishment
9880017628
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ
Dr. Ramesh Salian
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9448216348 salianramesh@hotmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಶ್. ಡಿ
Dr. Suresh D
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
General and Development
9886465964 sureshd@tumkuruniversity.ac.in
ಡಾ. ಸುರೇಶ ಕೆ ಸಿ
Dr. Suresha K C
ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
Legal Cell
9448713919 sureshasring@gmail.com


 

ಸಹಾಯಕ ಕುಲಸಚಿವರು
Assistant Registrar

 
Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ಕೃಷ್ಣ
Dr. Krishna
ಖರೀದಿ ಕೋಶ
Purhcase Cell
9483768401 arpurchasecelltut@gmail.com

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2019