ನ್ಯಾಕ್ ಮಾನ್ಯತೆ | Accredited by NAAC: B Grade
| |
Students Helpdesk

ನಿರ್ದೇಶಕರು (ಸಂಶೋಧನೆ) Director (Research)

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ನೀಲಕಂಠ ಏನ್. ಟಿ
Dr. Neelakant N T
Ph.D.Section 9035947075 neelnt@gmail.com
 

ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ -ವಿಕಲಾಂಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ
Liason Officer for Persons with Disabilities

Name Contact Number Email
ಡಾ. ಉಮೇಶ್ ಎಸ್. ಇ.
Dr. Umesh S.E
9480662242 umesha.se@gmail.com
 

ಉಪ ಹಣಕಾಸು ಅಧಿಕಾರಿ
Deputy Finance Officer

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ದೇವರಾಜಪ್ಪ ಎಸ್.
Dr. Devarajappa S.
ಹಣಕಾಸು
Finance
9964696953 devutta@gmail.com
 

ಉಪ ಕುಲಸಚಿವರು
Deputy Registrars

Name Section Contact Number Email
ಡಾ. ರಮೇಶ್ ಸಾಲಿಯಾನ
Dr. Ramesh Salian
ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
Evaluation
9481266917 salianramesh@hotmail.com
ಡಾ. ನಾಗರಾಜ್ ಎಸ್
Dr. Nagaraj S
ಸಿಬ್ಬಂದಿ
Establishment
9481852923 nnagarajassoc82@gmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಶ್. ಡಿ
Dr. Suresh D
ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ
General and Development
9886465964 pbdsuresh@gmail.com
ಡಾ. ಸುಚೇತನ್ ಪಿ. ಎ
Dr. Suchethan P.A
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
Academic
9844800816 pasuchetan@gmail.com
ಡಾ. ಸುರೇಶ ಕೆ ಸಿ
Dr. Suresha K C
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಲೀಗಲ್ ಸೆಲ್
Legal Cell
9448713919 sureshasring@gmail.com

ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ- ತುಮಕೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ತುಮಕೂರು - 2020